Tytuł kategorii: Psychologia

Psychologia

Senior i Psychologia: Zmiany fizyczne i psychiczne zachodzące w organizmie człowieka w okresie późnej dorosłości

Okres późnej dorosłości to jeden z najważniejszych elementów naszego życia. Szczególnie współcześnie, kiedy średnia długość życia ulega znacznemu wydłużeniu, a co za tym idzie rozciągnięciu w czasie podlega właśnie starość. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, że wraz z rosnącą średnią długością życia przesunięciu ulega także granica, od której mówimy o początku starości. Należy przy…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Preferowane style życia seniorów aktywnych i nieaktywnych zawodowo

Reorientacja życia, która jest konieczna w chwili dezaktywizacji, stanowi jeden z najpoważniejszych stresorów w życiu danej jednostki (Holmes, Rahe, 1967; Ratajczak, 1996). Na liście 43 wydarzeń z życia, które wywołują największy stres – przejście na emeryturę znajduje się na pozycji 10 osiągając aż 45 punktów w 100 stopniowej skali. Wyżej na tej liście znajdują się…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Polacy i emerytura – dane demograficzne

Zmiany demograficzne zachodzące w naszym społeczeństwie przybierają coraz bardziej dynamiczny charakter. Skutkiem tego modyfikacji ulegają także procesy ekonomiczne związane z rynkiem pracy. Wydłużająca się średnia życia powoduje, że rozciągnięciu ulega faktyczny okres, w którym możliwa jest aktywność zawodowa. Jednocześnie w ślad za tym nie zawsze idzie formalna granica przejścia na emeryturę. Przez aktywność zawodową należy…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Aktywność zawodowa osób starszych

Zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie nabierają coraz szybszego tempa. Wyraźna tendencja do wzrostu udziału osób starszych w ogólnej liczbie Polaków stawia szereg nowych wyzwań nie tylko przed organami państwa, ale także wobec szerokiego grona badaczy i uczonych. Jednym z ważniejszych aspektów dotyczącym starzejącego się społeczeństwa jest niewątpliwie problematyka aktywizacji zawodowej seniorów (Błaszczyk, 2016). Spadek…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Specyfika zachowań zdrowotnych podejmowanych w okresie późnej dorosłości

Szczegółowej oceny funkcjonowania seniorów w Polsce – w sensie stanu zdrowia oraz kondycji finansowej lub  poziomu społecznego wykluczenia – dokonano w badaniach w programie PolSenior, jakie objęły 5695 seniorów (Mossakowska i wsp., 2012). Z przeprowadzonych badań wynika, iż zachowania zdrowotne starszych osób pozostawiają dużo do życzenia. Połowa seniorów zadeklarowała, iż jest bierna ruchowo, zaś skłonność…
Czytaj więcej

Psychologia: Uwarunkowania zachowań zdrowotnych

Do czynników warunkujących zachowania zdrowotne należą zarówno czynniki demograficzno-społeczne jak i uwarunkowania psychologiczne (Ogińska-Bulik i wsp. 2015). Zachowania zdrowotne są efektem zarówno cech samej jednostki, jak i wpływu czynników zewnętrznych (Janssen i wsp. 2013). Podstawowym elementem, podobnie jak w wielu innych przypadkach, jest pierwotny model nawyków, który kształtują rodzice we wczesnym okresie dzieciństwa. Tak wpojone…
Czytaj więcej

Psychologia: Pojęcie i rodzaje zachowań zdrowotnych

Nie ma jednej oficjalnej definicji zachować zdrowotnych. Definiowane są one w różny sposób. Najczęściej zachowania zdrowotne określa się jako zachowania lub brak zachować, które mają związek ze zdrowiem i samopoczuciem jednostki. Według definicji A. Frączka (2003) zachowania zdrowotne to czynności podejmowane i spełniane przez ludzi, które: „bezpośrednio i doraźnie albo pośrednio i w dalszej perspektywie…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Długość i jakość życia polskiego seniora

Zgodnie z metodologię zalecaną przez WHO przeciętna długość życia to średnia liczba lat, jaką w danych warunkach umieralności ma jeszcze do przeżycia osoba pochodząca z określonej zbiorowości (Holzer, 2003). Zazwyczaj jest ona obliczana oddzielnie dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dla kobiet, mężczyzn jak i całej populacji. Zgodnie z danymi przedstawianymi przez Główny Urząd Statystyczny (Informacja…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Stan zdrowia seniorów w Polsce

Badania prowadzone we wszystkich państwach rozwiniętych pokazują, że społeczeństwa tych krajów wyraźnie się starzeją. Udział osób w wieku powyżej 60 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności stale rośnie i tylko w Polsce do roku 2035 może on stanowić aż 25% całej populacji (Informacja Ministra Zdrowia..., 2016). Jest to wynikiem dwóch podstawowych czynników. Pierwszy z…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: charakterystyka i specyfika zadań rozwojowych okresu późnej dorosłości

Znaczenie i cele wieku dojrzałego są inne od celów wieku średniego. Według klasycznej teorii opublikowanej w 1948 roku przez R. J. Havighursta (1981) zadania rozwojowe mają podłoże biologiczne, psychologiczne oraz kulturowe i kształtują się w określonej fazie życia. Za najważniejsze zadanie okresu późnej dorosłości uznał on przystosowanie się jednostki do obniżających się sił fizycznych oraz…
Czytaj więcej