Motywacja do pracy

Nie od dziś wiadomo, że podstawową motywacją dla pracownika są pieniądze, służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Czy jednak tylko pieniądze skłaniają ludzi do wytężonej pracy?

Czym jest motywowanie?

Motywacja pracowników jest przede wszystkim problemem psychologicznym, ale wchodzi również do nauk organizacji i zarządzania. Przez motywowanie rozumiemy oddziaływanie systemem czynników pobudzających do pracy, bowiem to od chęci ludzi do pracy jest uzależnione wykonanie zadań przedsiębiorstwa oraz wynik jego działalności.

Możliwość zaspokojenia (bądź też niezaspokojenia) określonych potrzeb, skłania pracowników do pożądanego zachowania. Mianem motywów, określa się cele zachowań człowieka. Tym samym, proces realizacji motywów (motywowania) może być rozumiany jako:

  • psychiczny proces podejmowania decyzji o gotowości do określonych zachowań;
  • proces społeczny wywierania presji na innych.

W organizacji motywowanie jest etapem mającym na celu realizację ustalonych celów organizacji i polega na powodowaniu, by członkowie organizacji postępowali w sposób przyczyniający się do osiągnięcia tych celów. Ze względu na rodzaj stosowanych narzędzi, motywowanie można rozpatrywać w dwóch perspektywach, tj. jako:

  • motywowanie pozamaterialne – rozumiane jako proces oddziaływania na motywacje człowieka, który wykorzystuje efekt właściwości psychicznych człowieka,
  • motywowanie materialne – rozumiane jako oddziaływanie na zachowania człowieka za pomocą środków kształtujących całkowity dochód z pracy.

Najlepszy rezultat daje kombinacja tych dwóch elementów, poprzedzona jednak rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań pracowników.