Mobbing i jego koszty

Coraz częściej na wokandach sadowych rozgrywają się sprawy dotyczące mobbingu. Dotyczą one zarówno zjawiska mającego miejsce w życiu prywatnym, jak i zawodowym – pomiędzy współpracownikami, bądź pomiędzy przełożonym a podwładnym. Czym tak naprawdę jest mobbing i jakie konsekwencje za sobą niesie?

Czym jest mobbing?

Mobbing początkowo był uznawany za zjawisko dotyczące jedynie wyjątkowych patologii i nielicznych grup zawodowych. Rzeczywistość pokazała jednak, że występuje on w ogromnej ilości środowisk, zarówno pracowniczych, jak i szkolnych oraz rodzinnych. Mobbing jest czymś więcej niż złą atmosferą czy złośliwą plotką.

Termin mobbing wywodzi się od angielskiego słowa mob, tj. „motłoch, tłum, rzucać się”. Pierwotnie, termin ten odnosił się do świata zwierząt i został użyty przez etiologa, Konrada Lorenza. Naukowiec terminem tym określał przypadki atakowania przez grupę słabszych i mniejszych zwierząt  przez silniejszego osobnika.

Do określania zachowań ludzkich mobbing został po raz pierwszy użyty na początku lat 80. przez Heinza Leymanna, badającego problemy konfliktów i przemocy psychicznej w miejscu pracy. Użył on terminu mobbing na określenie terroru psychicznego występującego w miejscu pracy i charakteryzującego się wrogim nastawieniem oraz nękaniem pracowników.

Obecnie, w literaturze można spotkać wiele definicji mobbingu, ale wszystkie one charakteryzują zjawisko polegające na nieetycznym, wrogim i niszczącym, a także systematycznie powtarzającym się zachowaniu, którego rezultatem jest psychiczne, fizyczne i społeczne wyniszczenie ofiary. Celem osoby stosującej mobbing (mobbera), jest zepsucie ofierze opinii i zaszkodzenie jej w sposób, który pozwoli wyeliminować ją z pozycji, która zajmuje.

Mobbing przynosi negatywne skutki zarówno dla ofiary, jak i dla organizacji, w której ona jest zatrudniona, a w konsekwencji – dla całego społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego, ze wszyscy partycypujemy w kosztach leczenia, rehabilitacji oraz świadczeń związanych z przechodzeniem dla świadczenia emerytalno-rentowe osób będących ofiarami mobbingu.