Jak rozwiązywać problemy w zespole?

Spis treści:

Jakie są przyczyny problemów w zespole
Jak rozwiązywać problemy w zespole

Niekiedy, prace prowadzone w zespole mogą zacząć odbiegać od planów, zarówno pod względem kierunku, tempa, jak i panującej w zespole atmosfery. Niestety, zaangażowanie do zespołu wielu ludzi, mających różne doświadczenie, style pracy jak i osobiste właściwości, może generować liczne problemy.

Jak sobie z nimi radzić?

Jakie są przyczyny problemów w zespole

Przyczyny problemów mogą być różne – mogą leżeć zarówno po stronie kierującego zespołem, jego członków, jak i po stronie zewnętrznych czynników. Istotne jest jednak to, by problemów tych nie ignorować, bowiem będą one narastały utrudniając, a niekiedy nawet całkowicie uniemożliwiając podjęcie pracy.

Do rozwiązywania problemów należy zatem przystąpić niezwłocznie po tym, jak zostaną one zidentyfikowane. W stwierdzeniu, gdzie leży istota problemu, mogą pomóc poniższe, najczęściej występujące przyczyny:
• brak zrozumienia celów bądź brak ich precyzyjnego określenia;
• brak koncentracji na tempie prac nad projektem;
• brak odpowiedniej komunikacji w zespole, zarówno na linii członek zespołu – członek zespołu, jak i członek zespołu – kierujący zespołem;
• niewystarczające, bądź różne u różnych członków zespołu, zaangażowanie w prace nad projektem;
• brak podstawowych umiejętności, zarówno u kierującego zespołem, jak i u członków zespołu do realizacji prac;
• istnienie nierozwiązanych konfliktów wewnętrznych, wrogość pomiędzy członkami zespołu.

Jak rozwiązywać problemy w zespole

Identyfikacja problemu to pierwszy krok służący poprawie wydajności pracy oraz relacji w zespole. Wykrycie przyczyn jednak nie wystarczy, bowiem problemy nie tylko nie znikają z czasem, ale mają tendencję do rozwijania się, a wynikające z nich konflikty – do eskalacji. Kierownik zespołu stoi zatem przed koniecznością rozwiązania pojawiających się problemów.

W tym celu może wykorzystać proponowane przykłady rozwiązania, tj.:
• przeprowadzenie rozmowy z członkami zespołu, podczas której ponownie zostaną omówione cele zespołu oraz metody ich osiągania;
• wyznaczenie wspólnego, krótkookresowego celu i jego natychmiastowa realizacja, pobudzająca motywację członków zespołu;
• ostatecznie – zmiany w strukturze zespołu, personalne, bądź obejmujące inny podział zadań niż dotychczas.

Zanim jednak kierujący zespołem zacznie rozwiązywać problem, powinien przeanalizować własny styl kierowania. Być może to jego nastawienia do celu, do zespołu czy określone zachowania zaostrzają problem. Często jest tak, że drobna zmiana po stronie kierującego grupą wywołuje znaczne, pozytywne zmiany po stronie członków zespołu – dostrzegając zaangażowanie przywódcy, jego wysiłki włożone w zmianę niewłaściwych nawyków w stylu kierowania mogą poprawić ogólne nastawienie pracowników, spowodować wzrost ich pewności siebie oraz wydajności pracy.